1 » Ochrona danych2

Bestsellery

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Uleńka" Paweł Olejnik
  ul. Stawiszyńska 99
  62-800 Kalisz
  NIP 968-062-74-63
  NIP: 968-062-74-63
 • E-mail:bunkiersklep@o2.pl
 • Telefon668 398 202
  884 398 202
 • Godziny działania sklepu13-18

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Ochrona danych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z RODO

 

1.1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Paweł Olejnik prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uleńka”  Paweł Olejnik, Skalmierz 6a, 98-235 Błaszki,  NIP: 968-062-74-63, poprzez domenę bunkier.sklep.pl (dalej także jako: Administrator).

1.2. Kontakt z administratorem może odbyć się drogą mailową, pod adresem: bunkiersklep@o2.pl lub drogą telefoniczną, pod numerem: 668 398 202 lub tradycyjnym listem na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uleńka”  Paweł Olejnik, Skalmierz 6a, 98-235 Błaszki.

1.3. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy,

– podstawą prawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy,

- dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową,

– podstawą prawną  przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego  interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy.

1.4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

1.5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

1.6. Państwa dane nie są przekazywane do innych podmiotów, występują jedynie przy wysyłce poprzez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

1.7. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.

1.8. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy lub pozostają do momentu likwidacji konta, jakie Państwo zakładali w sklepie, przy domniemaniu, że chcą Państwo dokonać w nieokreślonej bliżej przyszłości dokonać kolejnego zakupu, a nie chcą Państwo dokonywać kolejnej rejestracji.

 

§ 2.a POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W razie braku odmiennych postanowień pojęcia zawarte w poniższej umowie mają tożsame znaczenie z tymi, jakie są zawarte w Regulaminie Serwisu bunkie.sklep.pl.

Definicje:

Umowa Główna:

Umowa w rozumieniu Regulaminu Serwisu bunkier.sklep.pl, w związku z którą

zawierana jest Umowa Zakupu.

Umowa Zakupu:

Umowa dotycząca zakupów w klepie internetowym na odległość, z zatwierdzeniem Regulaminu i wartych w nim treści.

Administrator serwisu bunkier.sklep.pl:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uleńka”  Paweł Olejnik, Skalmierz 6a, 98-235 Błaszki

Klient:

Podmiot nabywający za pośrednictwem bunkie.sklep.pl świadczenie usług na podstawie Umowy Zakupu, zwany także Administratorem.

Usługa:

Usługa świadczona na podstawie Umowy Zakupu.

Regulamin:

Regulamin Serwisu bunkier.sklep.pl

RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

2. 1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi, oraz że przetwarzanie przez niego danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych w ramach Umowy odbywa się w imieniu Klienta będącego Administratorem Danych.

12. 2. Klient wyrażając zgodę na realizację Usługi oraz akceptując Regulamin powierza bunkier.sklep.pl przetwarzanie danych osobowych w ramach Usługi i na czas jej trwania tylko w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz zostawiając konto rejestracyjne jest gotów w bliżej nieokreślonym czasie do dokonania kolejnych zakupów, pozostawiając dalej swoje dane.

2.3. Zawarcie Umowy oraz akceptacja Regulaminu stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w RODO.

2.4. Bunkier.sklep.pl zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu w ramach Umowy dane w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodny z Umową oraz Umową Powierzania.

2.5. Bunkier.sklep.pl zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, bunkier.sklep.pl wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

2.6. Bunkier.sklep.pl zapewnia, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych zobowiązane zostały do prawidłowej ochrony tych danych – zgodnie z przepisami RODO, a także zostały zobowiązane do zachowania Danych w tajemnicy.

2.7. Bunkier.sklep.pl jako podmiot przetwarzający może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, tylko za uprzednią szczegółową zgodą lub ogólną pisemną zgodą Klienta, jako administratora danych.

2.8. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, bunkier.sklep.pl zobowiązuje się do aktywnej współpracy z Administratorem przez cały okres trwania powierzenia przetwarzania danych osobowych, w sposób umożliwiający wywiązywanie się przez Administratora z obowiązków wynikających z art. 32 – 36 RODO

2.9. Po zakończeniu świadczenia Usługi na podstawie Umowy bunkier.sklep.pl zależnie od decyzji Klienta może usunąć lub zwrócić mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują, przechowywanie danych osobowych.

2.10. Bunkier.sklep.pl udostępni na pisemne żądanie Klienta wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich.

2.11. W przypadku chęci przeprowadzenia audytu Klient zawiadomi JCHost.pl na drodze tradycyjnej formie pisemnej, listem poleconym o zamiarze przeprowadzeniu audytu wraz ze wskazaniem osób upoważnionych, proponowanego terminu, zakresu, czasu trwania oraz potrzebnych informacji i dokumentów.

2.12. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu obciążają Klienta.

2.13. Audyt nie może spowodować jakichkolwiek zakłóceń w bieżącej działalności bunkier.sklep.pl, w przeciwnym razie bunkier.sklep.pl ma prawo przerwać audyt w każdym czasie jego trwania.

2.14. Bunkier.sklep.pl ma prawo odmówić zgody na audyt jeżeli jego przeprowadzenia mogłoby doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności jeżeli te działania mogłyby w sposób bezprawny zagrozić ujawnieniu lub bezpieczeństwu innych danych.

2.15. Bunkier.sklep.pl niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa. Administrator danych o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony

danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych.

2.16. Bunkier.sklep.pl odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom.

2.17. Umowa powierzania danych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy i obowiązuje przez czas nieoznaczony, nie dłużej jednak niż Umowa Zakupu lub likwidacja konta przez klienta. Umowa Powierzenia wygasa wraz z wygaśnięciem Umowy Zakupu lub likwidacji konta bez względu na przyczynę wygaśnięcia.

 

 


Przejdź do strony głównej