1 » Regulamin2

Bestsellery

Kontakt

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Uleńka" Paweł Olejnik
  ul. Stawiszyńska 99
  62-800 Kalisz
  NIP 968-062-74-63
  NIP: 968-062-74-63
 • E-mail:bunkiersklep@o2.pl
 • Telefon884 398 202
 • Godziny działania sklepu9-18

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bunkier.sklep.pl
 

I. Definicje
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bunkier.sklep.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod WWW.bunkier.sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 

II. Postanowienia ogólne
 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod  WWW.bunkier.sklep.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod  WWW.bunkier.sklep.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik, adres sklepu stacjonarnego i głównej siedziby ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz, druga siedziba: Skalmierz 6a, 98-235 Błaszki.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą aplety Javy, lub

b.) Opera w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą obsługą aplety Javy ,

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik,  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.bunkier.sklep.pl/regulamin-pm-5.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub zamówienie telefoniczne bez konieczności rejestracji, potwierdzone rozmową telefoniczną ze sprzedającym.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową WWW.bunkier.sklep.pl, dokonać wyboru pożądanego przez klienta asortymentu, wybierając odpowiedni rozmiar, jeśli nie ma takiego, proszę o zadanie pytania, zostanie sprawdzony stan magazynowy i udzielona odpowiedź, czy posiadamy w danej chwili, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od sprzedawcy, o której mowa powyżej. Samo złożenie zamówienia przez klienta jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu (złożeniem oferty Sprzedawcy), a dopiero  z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy sprzedającym a klientem umowy sprzedaży na odległość, z której Sprzedawca powinien się wywiązać.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.10. Zamówienie może zostać anulowane, gdy:
a) formularz Zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności podany zostanie błędny adres dostawy, wystąpią braki w adresie dostawy  lub brak numer telefonu, przy zamówieniu paczki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej),
b) transakcji nie uda się autoryzować w systemie płatniczym,
c) Zamawiający, na którymkolwiek z etapów składania Zamówienia, zaprzestanie wykonywania kolejnych kroków, przez co nie ukończy procesu składania Zamówienia;
d) na wyraźne życzenie Zamawiającego zgłoszone do sklepu poprzez: e-mail, sms, rozmowę telefoniczną;
e) z powodu braku zamawianego Towaru w magazynie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego i wskazaniu przyczyny anulowania;
f) Zamawiający nie dokona zapłaty za zamówiony Towar w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu w sklepie internetowym,
g)
przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży
h) doszło do błędu, powodującego zaniżenie ceny, nie zostało to wychwycone na etapie potwierdzenia umowy, a dopiero już po przesłaniu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, wtedy dochodzi do wady  oświadczenia woli, opisanej szczegółowo w Kodeksie Cywilnym (art. 84):

1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

.
4.11. Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej – zastrzegam jako sprzedawca, że przeniesienie własności następuje dopiero po zapłacie ceny, a więc dana rzecz, będzie stanowiła własność Konsumenta dopiero wtedy, gdy za nią zapłaci. Jeśli Konsument nie zapłaci za towar w umówionym terminie 14 dni kalendarzowych, wtedy właścicielem danej rzeczy wciąż pozostaje sprzedawca.

V. Dostawa
 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, transportem własnym. Koszty dostawy zgodne z cennikami Poczty Polskiej lub firm kurierskich, ewentualnie ustalone indywidualnie przy zamówieniu z dostarczeniem transportem własnym. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Ze względu na brak odbierania paczek za pobraniem przez klientów, nie będą wysyłane zakupy z zapłatą za pobraniem.
5.3. Realizacja złożonego Zamówienia polega na sprawdzeniu przez Sklep Internetowy kompletności wysłanych danych.
5.4. Po przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej, wysyłki Pocztą Polską, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS informującą o tym fakcie oraz o numerze realizowanej wysyłki.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi najczęściej od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania wpłaty środków za zamówione przedmioty, gdy towar jest dostępny. Czas realizacji zamówienia w okresie dni ustawowo wolnych od pracy ulega wydłużeniu. W praktyce realizacje Zamówień i ich wysyłka następują w dniu wpłynięcia środków finansowych na konto firmy do godz. 13.00 dla wysyłki realizowanej przez Pocztę Polską lub następnego przy wpłynięciu środków po godz. 13.00 i dla wysyłek kurierskich lub następnego dnia, gdy są konieczne do wykonania prace, które uniemożliwiają wysyłkę tego samego dnia. Realizacja może zabrać maksymalnie 30 dni, gdy wystąpią przyczyny losowe, niezależne bezpośrednio od Sprzedawcy.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.bunkier.sklep.pl/regulamin-pm-5.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5.7. Sklep Internetowy zastrzega, że może zaistnieć sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione Towary będą osiągalne. W takim przypadku Zamawiający otrzyma wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostanie decyzja, czy anulować całe Zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji Zamówienia w przeciągu 14 dni, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Zamawiający zostanie powiadomiony.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
 

VI. Ceny i metody płatności
 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 77 1160 2202 0000 0003 8210 6086
b.) poprzez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym lub na targowisku w punkcie sprzedaży albo w siedzibie firmy.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik, Skalmierz 6a, 98-235 Błaszki, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

- rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez WWW.bunkier.sklep.pl , przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik,
ul. Stawiszyńska 99,
62-800 Kalisz
lub

Skalmierz 6a,

98-235 Błaszki

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 

8.1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres bunkiersklep@o2.pl. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 

9.1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik, ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz lub  Skalmierz 6a, 98-235 Błaszki, mailowo pod bunkiersklep@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności

10.1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez e-sklep: bunkier.sklep.pl.

10.2. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest P.P.H.U. "Uleńka" Paweł Olejnik  z siedzibą w Skalmierz 6a  NIP 968-062-74-63

10.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

10.4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

10.5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji,
 2. poprzez pliki cookies* (*wyjaśnienie na końcu strony).

10.6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi dobrowolnej zgody na podanie swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia w sposób wysyłkowy i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w sposób wysyłkowy, pozostanie zawsze możliwość odbioru osobistego.

10.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu wysyłki zakupionego towaru przez Klienta.

10.8. Dane osobowe pozostawione w sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wykorzystanie danych następuje tylko przy wysyłce zakupionego towaru.

10.9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10.10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10.11. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep bunkier.sklep.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT
 

X. Postanowienia końcowe
 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę główną Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Uleńka” Paweł Olejnik, ul. Stawiszyńska 99, 62-800 Kalisz.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, wraz ze zmianą obowiązującą w całej Unii Europejskiej.
 

* Pliki "cookies" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. "Cookie" jest małym plikiem składającym się z liter i cyfr, który zostaje załadowany na komputer lub inne urządzenie (np. dysk twardy komputera, telefon) podczas wizyty na stronie internetowej. Pozwala on na rozpoznanie użytkownika i pomaga stronie internetowej zapamiętać jego preferencje (np. wybrany język) tak by użytkownik nie musiał ustawiać swoich preferencji za każdym razem, kiedy korzysta z danej strony internetowej. Pliki "cookies" w naszym sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację danego klienta. Oprogramowanie sklepu zapisuje informacje w plikach "cookies" dotyczących obszarów:

Po stronie sklepu są wykorzystywane "cookies"

1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki. Pozwalają stronom sklepu zapamiętać co wybrali klienci na poprzedniej stronie oraz mają za zadanie optymalizację poruszania się w serwisie, np. poprzez zapamiętanie ustawień zalogowanego w serwisie użytkownika - dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła (w "cookie" nie jest zapisywane hasło oraz login - tylko numer sesji klienta, który nie identyfikuje danych osobowych klienta).

2. Informacje tworzenia statystyk. Tego typu cookie jest używane do dostarczania ważnych informacji o ruchu na stronach oraz sposobie w jaki odwiedzający ją wykorzystują. Do zbierania tych danych używane są m.in. narzędzia Google Analytics. Te pliki cookie służą wyłącznie do zbierania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W panelu zarządzania są wykorzystywane "cookies"

1. Id sesji - tymczasowe "cookie", które istnieją na komputerze tylko podczas przebywania na danej stronie internetowej - dokładniej do czasu zamknięcia przeglądarki i pozwalają na zalogowanie się administratora sklepu do panelu zarządzania.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer, Chrome) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w zapisywaniu plików "cookies"

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać, że brak akceptacji niektórych lub wszystkich plików cookies może spowodować brak możliwości poprawnego korzystania ze sklepu lub ograniczenia jego funkcjonalności.

Udostępnianie plików "cookies"

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Przejdź do strony głównej